243,451 members
3,456,049 photos
8,263,675 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1011 - 1015 of 1170

338 views

Đệ Nhất Đường Thi

LONG TRÌ

Long trì dược long long dĩ phi
Long đức tiên thiên thiên bất di
Trì khai thiên hán phân hoàng đạo
Long hướng thiên môn nhập tử vi
Dể đệ lâu đài đa khí sắc
Quân vương phù nhạn hữu quang huy
Vị báo hoàn trung bách xuyên thủy
Lai triều thử địa mạc đông qui

~ Thẩm-Thuyên-Kỳ ~

*P1: Lời Bàn của Kim Thánh Thán: “Tôi nghĩ bài Phụng Hoàng Đài (so ra) thực không đáng nói, mà còn e rằng ngay cả bài Hoàng Hạc Lâu cũng chưa bằng một nửa khí lực của bài này.

Dể đệ chỉ “tiềm long”, Phù nhạn chỉ “tòng long”, khí sắc, quang huy tất cả là chỉ Trời vừa trao mệnh cho mà có được cảnh tượng như vậy… Ôi kỳ lạ thay! Thoải mái thay! Lớn lắm thay! Đạt lắm thay!”

*P2: Lời Bàn của TUI: "Thấy lúa chín ngoài cánh đồng hoang mà không ga gẹt là Dại, thấy cái Hay Đẹp vẫy tay chào nhau mà không rượt theo là Ngu. Tui đây nà quyết không ngu dại như sế. Xin Kính Chào tàn thể Thế Giới!"
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Sep 08 2012 13:20 GMT saffi9
blue moon and clear sky
Sep 08 2012 23:31 GMT gtc126
LOVELY CAPTURE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sep 09 2012 07:52 GMT senna3
Beautiful!
Sep 09 2012 12:38 GMT 25barb
Blue moon on a blue sky...Lovely.........
Sep 14 2012 15:48 GMT kumarr
Nice shot !!
Sep 15 2012 05:13 GMT kumarr
"but for my own in-completion" .... Simply Great ... amazing thought... the poem seems to reach totally another level with this line ....... Thanks for your comment and thanks for letting me know your thoughts on the poem :)
Sep 15 2012 11:33 GMT annieann PRO
nice shot

FT1