238,289 members
3,433,602 photos
8,252,467 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1016 - 1020 of 1170
Tags 274v

290 views

Golden-MUN

"upward the moon straight up
down there the world in love
inside someone wakes up
outside sometin dies down"

(and a WoW is made) ;>).
****************************
@fur B's Moonlight
(đêm 15-7-2015)

(1)~~~ trăng trăng ơi, em thơ ơi, đến đây nào bé... ~~~
em thơ ơi, em trăng ơi, em em ơi, đến cùng ta... em-
em đến cùng ta, em đến cùng ta, đến cùng ta nhé...trong đêm...
(đêm nay...trăng ơi...)

(2) giai nhân ơi, trăng trăng ơi, cùng ta nhé, em đến cùng ta
(cùng ta đêm, nơi này)
em đến cùng... ta (đến đây cùng) -trong đắm say-
(trong ái ân... cùng, đến đây cùng ta...đêm nay) ~~~~~~
(đến đây cùng - đến đây cùng - đến đây cùng...ta...trăng nhé cùng...đêm)

(3) giai nhân ơi, trăng trăng ơi, đến đây cùng hát,
giai nhân ơi, trăng trăng ơi, nào em đến... chốn này đây cùng ta-- cùnggg...ta,
xin đến nơi này cùng ta,
trăng nhé... cùng ta trong bóng hiu quạnh chốn này, đêm...
chốn đây đến đây em... à... ơi...
xin đến đây trăng ơi... ~~~ ~~~

(đêm hát ca đêm ánh trăng đêm chúng ta
trong đêm nay cùng hát ca cùng ánh trăng cùng với ta
đêm chốn đây em với ta cùng ánh trăng cùng hát ca... la la la...) ~~~ (3 strokes) ~ FIN ~ ;>).

************************
"trăng ngượng quay đi chân bước khẻ
tóc sáng hương bay tận chốn đây
đêm đã muộn rồi trăng đi nhé
ta sẽ chờ trăng cũng chỗ này..." ~ Chào Trăng ~ (1989-1990)
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Dec 02 2012 13:37 GMT wijnie58
Fantastic...!!
Dec 04 2012 23:49 GMT gtc126
Super Night Capture of the Moon!!!!!!!!!!!!!!!
Dec 06 2012 15:32 GMT senna3
Great night shot!
Dec 07 2012 08:50 GMT janos
Great shot!:)
Dec 07 2012 11:12 GMT porph
Thanks, a big leap from rubbish of seven years ago, huh?
;>)))).
Dec 08 2012 16:55 GMT sini
Nice night shot!:)

FT1