243,190 members
3,455,156 photos
8,262,996 comments
 

Cartoon1960's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 426 - 430 of 665

7494 views 4 people's favourite photo

KATI' (Kağıt Oyma)

Türklerin sanatın her dalındaki hünerlerini müstesna eserleriyle ortaya koydukları ve bunları günümüze kadar ulaştırdıkları bilinen bir gerçektir.
İngilizce’de ‘paper filigree’, ‘paper-cut’, ‘silhouette-cutting’; Almanca’da ‘silhoutten kunst’, ‘scherenschnitt’; Fransızca’da ‘L’art de la silhouette’, ‘decoupage’; Farsça’da ‘efşan’; Arapça’da ‘kaatı’; Türkçe’de ise “katı’” olarak yazılan kağıt oyma sanatı, Türk kitap süsleme sanatları içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Lugattaki karşılığı ‘kesmek’ olan katı, kağıt veya deri üzerine çizilmiş yazı veya tezyini motifin özel bir keski ile oyularak başka bir zemin üzerine, nişasta ve su ile yapılan ‘muhallebi’ adıyla bilinen özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılması işlemidir. Bu işlerle uğraşanlara ‘efşanbür’ veya ‘katta’ adı verilir. Eski devirlerde ‘katı, katıa, kaatı, katığ’ olarak ifade edilen kağıt oymacılığının en doğru yazılış şekli katı’ dır.
Kağıt oyma işi yapılırken eskilerin kullandıkları ‘kalemtraş’ veya ‘nevregen’ yerine halihazırda ‘kretuar’ olarak adlandırılan yeni keskilerden ve küçük kıvrık uçlu tırnak makasından yararlanılır. Origami, trigami, ebrulu ve aherli renkli kağıtlar oyulmak için kullanılan malzemeler arasındadır.
Katı’, yalın kat oyulabileceği gibi değişik renkteki kağıtları üst üste yapıştırarak da oyulabilir. Böylelikle bir defada birkaç örnek oyulmuş olur. Oyulup çıkarılan motife ‘erkek oyma’, oyulan kısma ise ‘dişi oyma’ adı verilir. Oymaları, eski cilt kapaklarında, albümlerde, murakkalarda, el yazmalarında ve hat levhalarda görebileceğimiz gibi bazı yazı çekmecelerinde de manzaralar ve vazolu buketler şeklinde görmemiz mümkündür.
Sanat tarihçileri kağıt ve deri oymacılığının iki bin yıl kadar önce halk sanatı olarak Çin’de doğduğunu ileri sürmektedirler. Kütüphanelerdeki mevcut örneklerden yola çıkarak bu sanatın İslam dünyasına Orta Asya kanalından geçerek geldiği müşahade edilmektedir. XIV. yüzyılda İslam deri kaplarında görülen deri oyma sanatı, XV. yüzyılın ikinci yarısında Timurlular ve Akkoyunlular dönemlerinde kağıt oyma sanatı olarak değişiklikler gösterir. Tarihçi Gelibolulu Mustafa Ali; döneminin ünlü hattat, mücellit ve süsleme sanatçılarının yaşamları ve sanatları hakkında bilgiler verdiği 1586 tarihli ‘Menakıb-ı Hünerveran’ adlı eserinde, XV. yüzyılda Herat’ta (Afganistan) yaşayan ve Timurlu hükümdarı Hüseyin Baykara’nın himayesinde çalışan Abdullah Kaatı’nın, kağıt oyma sanatının ilk ve en önemli temsilcisi olduğundan bahseder. Netice itibariyle Abdullah’ın, kağıt oyma (katı’) olarak hazırladığı Hüseyin Baykara Divanı bunun en açık göstergesidir. Sanat kudretini en güzel şekilde ifade eden ince oyma yazıları, tabiat ve hayvan tasvirleri takdire şayandır. Bu eserlerin bir kısmı T.S.M.H. 2153 no.’lu ‘Fatih Albümü’nün (Akkoyunlu Türkmen Sultanı Yakup Bey Albümü) sayfaları arasında muhafaza edilmektedir. Mustafa Ali yine aynı eserde, diğer katı’ ustaları arasında Şeyh Muhammed Dost, Seng-i Ali-i Bedahşi, Hattat Mir Ali’nin oğlu Mevlana Muhammed Bakır’a yer vererek hünerlerini över. Kadı Ahmed tarafından 1606 tarihinde yazılmış bir risalede ise Meşhed’de yaşayan Mevlana Nadir isimli sanatkarın da hattat Mir Ali’nin yazılarını hiç bozmadan aslıyla aynı mükemmellikte oyduğundan bahseder.
XIV. yüzyılda Anadolu Selçukluları’nın bir devamı olan beylikler dönemindeki kitap kaplarının içlerinde nadir de olsa görülen oymalı süslemeler, bu geleneğin eskiliğini göstermesi bakımından önemlidir. XV. yüzyıl sonları XVI. yüzyıl başlarında, yani kitap sanatlarının çok geliştiği devirlerde, bilhassa Fatih Sultan Mehmed’in özel kütüphanesi için Saray Nakışhanesi’nde hazırlanan ciltlerdeki katı’larda mükemmeliyetin doruğuna ulaşıldığı görülmektedir. XVI. yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı Kağıt oyma sanatı, sanatkarları ve yazdıkları hakkında çeşitli eserlerde az da olsa bilgi bulunmaktadır. Aşık Çelebi, yaşadığı dönemin şairleriyle, sanatçılarının hayatlarını, eserlerini ve sosyal yaşantılarını anlattığı ‘Meşairu’ş–şuara’ adlı eserinde, Fatih Sultan Mehmed devrinin sonlarında ismi duyulmaya başlanan ve İbrahim Paşa’nın vezir-i azamlığı sırasında üne kavuşmuş olan Efşancı Mehmed’in bu dönemin en büyük üstadı olduğundan bahseder. Osmanlı sanatında kağıt oymacılığı en parlak dönemini Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed zamanlarında yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde zirvede olan tezyini sanatların bu kadar önemsenmesinin sebebi, padişahların sanata, sanatkarlara, kültüre ve kitaba verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Gerek günümüze gelen eserlerin çokluğu, gerekse Aşık Çelebi’nin verdiği bilgiler, saray ve çevresinde kağıt oymacılığının tam manasıyla bir sanat dalı olarak ele alındığını ortaya koyar. Bu dönemin önde gelen Osmanlı kağıt oyma sanatçıları arasında Benli Ali Çelebi ile devrinin tanınmış şairlerinden olup ‘Sa’i’ mahlasıyla şiirler yazan Ali Çelebi’nin oğlu Abdülkerim Çelebi vardır. Sa’i aynı zamanda seçkin bir hat sanatçısıdır. Mehmed Bin Gazanfer ve Mevlana Kasım Arnavud gibi isimler de oyma tekniğinin inceliklerini eserlerine aksettiren önemli katı’ ustalarıdır. Bu yüzyıla ait katı’ örnekleri ihtiva eden eserlerden bazıları T.S.M.K.E.H. 2851 no.’da kayıtlı ‘Hadis-i Erbain (Kırk Hadis), T.S.M.K.R. 1963 no.’da kayıtlı ‘Mecmua-yı Aş’ar’, T.S.M.H. 2177’deki ‘Hat Albümü’, İst Üni. Küt. F. 1426’da kayıtlı ‘Şah Mahmud Nişapuri Albümü’, T.S.M.K.H. 845 no.’da kayıtlı ‘Guy ve Çevgan’ İst. Üni. Küt. TY 9350’de kayıtlı Kaside-i İdiyye’dir.
XVI yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk yarısının en önemli katı’ ustası Mevlevi Bursalı Fahri’dir. Eserlerinde adı Fahri-i Bursavi olarak geçen sanatkar II. Selim, III. Murad, III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde çok önemli ve çeşitli eserler vermiştir. Halen T.S.M Kütüphanesi, Viyana Milli Kütüphanesi, Konya Mevlana Müzesi No.102’deki eserleri Fahri’nin kağıt oyma dalında önemli bir üstad olduğunu ispatlamaktadır.
XVII. yüzyılda ülkemizi ziyaret eden batılı seyyahların satın aldıkları albümler vasıtasıyla Avrupa’ya götürülen bu sanat dalı, orada da benimsenmiş ve silhouette (gölge) adı altında tanınmaya başlamıştır. Halen Avrupa’nın birçok yerinde bu tarz ve kendi yaşantılarını tasvir eden yalın kat kağıt oymalar yapılmaktadır. Bu albümlerin en tipik örneklerinden birini oluşturan Londra, British Library’deki 1618 tarihli Mundy Albümü ile bu albümle çağdaş olan, benzer tarzda oymalarla bezeli diğer bir kitap da Paris Bibliotheque Nationale Od26-Od26a’da kayıtlı Kıyafet Albümü’dür. XVII yüzyılın bu dalda yetişen en önemli temsilcilerinden birisi de Edirneli Mehmed Nakşi’dir. Mevcut eserlerinde tarih yoktur, kullandığı malzeme ve yazı üslubu ile yazılarının zeminine veya koltuklara yerleştirdiği kağıt oymalara bakarsak, onun XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olabileceğini düşünürüz. XVII. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan diğer bir önemli sanatçı da Gazneli Mahmud’dur. İst. Üni. Küt. T. 5461 no.’da kayıtlı Tuhfe-i Gaznevi isimli albüm, Gazneli Mahmud’un çok yönlü, kağıt oymacılığında da isim yapmış nadide ustalardan biri olduğunu gözler önüne sermektedir.
Sanat dünyasında büyük üslup değişimlerinin yaşandığı III. Ahmed ve I. Mahmud dönemlerinde kağıt oyma sanatı, diğer sanat dallarında olduğu gibi batı zevkinin tesiri altında kalmıştır. Lale devri eserleri arasında manzara resimleri denilebilecek yeni bir tür olarak ortaya çıkmış. Bu dönemde katı’ da en ilgi çekici olanı da Cambazzade Osman imzalı 1723 tarihli T.S.M.K.H. 1924’de kayıtlı kağıt oyma bahçedir
XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Derviş Hasan Eyyubi ise T.S.M.K.C.Y. 4631 no.’da kayıtlı katı’ çekmecesi ile bu dönemin zevkini tam manasıyla eserinde yansıtmış önemli sanatkarlardandır. Kağıt oymacılığı XVIII. yüzyılda vazo içinde çiçek figürleri ve oyma yazı türündeki eserlerle canlılığını sürdürmeye devam etmiştir. Bu dalın göz alıcı kompozisyonları ile dopdolu, lakin sanatkarı bilinmeyen bir eseri de Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki Külliyat-ı Divan-ı Selim’dir. Yine aynı döneme ait diğer bir eser de Londra British Library, Or 13763 no.’da kayıtlı Türk şiir Antolojisi’dir. Her iki eserdeki çiçeklerin benzerliği bu iki albümün aynı sanatkarın elinden çıktığı izlenimini uyandırmaktadır.
Katı sanatı, XIX. yüzyıla ait 70 adet Darphane, Maliye, Hazine-i Hassa nezaretlerine ait defterlerin etiketlerinde de çok güzel örneklerle izlenebilmektedir. Deri ciltler üzerine kağıt oyma olarak yapılan bu etiketlerdeki farklı kompozisyonlar ilgimizi çekecek kadar güzeldir. Bu katı’ etiketler sadece dönemin güzelliklerini değil, güzellik anlayışını ve bunu ifade eden tarzlarını da günümüze intikal ettirmektedir. Ne yazık ki diğer katı’ örneklerinde olduğu gibi bu güzelliklerin de kimler tarafından yapıldığı meçhuldür.
Çarşı ressamları ve saray nakışhanelerinde yapılan muhteşem örnekleriyle çok parlak dönemler geçiren kağıt oymacılığı XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerilemeye yüz tutmuş. XIX. yüzyıldan itibaren ekonomik, sosyal ve askeri sebepler nedeniyle gerilemeye başlamış, ciddi eserlerin ortaya konulamaması nedeniyle yavaş yavaş canlılığını kaybetmiştir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyılın başlarında dişi oyma tekniğiyle yapılan daha çok yazı-resim tarzındaki hat levhaları ile sınırlı kalmış, Vahdeti; Süleyman, Osman Rıfkı ve Mehmet Rıfat bu dönemde katı’yı canlandırmaya çalışan sanatkarlar olmuşlardır. Bu şahıslara ait imzalı eserlerden bir kısmı Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Antalya Şehir Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Koyunoğlu Müzesi’nde bulunmaktadır. XIX. yüzyılın sonlarında İzmir’de yaşamış olan Osmanlı Musevi sanatkarlarınca klasik katı’ tekniğinde yapılmış kağıt oymalar da bu dalın ilginç örneklerini oluşturmaktadır. Yosef Abulafia, Hayyim Abulafia, David Algranati ve Hayyim Ye’uda Algranati bu sanat dalının Osmanlı Musevi Cemaatindeki önde gelen temsilcileri olmuşlardır. Onlara ait eserler halen İsrail Müzesi’nde muhafaza edilmektedir.
XX. yüzyılın ikinci çeyreğinde unutulan bu sanat, 1920’li yıllardan itibaren Ord. Prof. Dr A Süheyl Ünver’in kişisel çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerdeki araştırmalarıyla tekrar gün ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır. Medreset-ül Hattatin’de öğrenciliği sırasında (1916-1923) hocası tarafından gösterilen Fahri oyması ilgisini çekmiş, gelenekli sanatların diğer dallarında olduğu gibi çok etkilendiği bu sanat dalında da araştırmalar yapmıştır. Mekteb-i Güzin’deki hocalığı sırasında derslerine katı’ sanatını da (kağıt oymacılığı) ilave etmiş, talebeleriyle birlikte yaptıkları oyma örnekleriyle bu sanatı canlandırmaya çalışmışlardır. Süheyl hocanın o dönemlerde hazırladığı oyma örneklerinin bazıları Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışladığı defterler içindedir. (47, 451, 561, 671, 406, 755, 329 no). Hocamızın katı’ ile ikinci karşılaşması 1927-1929 yıllarında Paris’deki tıp ihtisası sırasında Bibliotheque Nationale’de bulunan şark yazma eserlerini incelerken gerçekleşmiştir. XVII. yüzyıla ait bir minyatür albümünün içine yapıştırılan oymalar üzerinde incelemeler yapmış, 1980’de neşrettiği ‘Türk İnce Oyma Sanatı’ isimli kitapta bu albümden bahsetmiştir. Kızı Gülbün Mesara da yaptığı araştırmalarla bu kitabı daha çok geliştirmiş, 1991 ve 1998 tarihlerinde ‘Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı’ adı altında ikinci ve üçüncü bir basımı gerçekleştirmiştir.
1968 yılında Hollanda’da Leiden Üniversite Kütüphanesi’nde 3000 el yazmasını tarayarak buradaki katı’ları tespit eden Ünver Hoca, bu katı’ların da bir kısmını Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Yüzyıllar içinden günümüze kadar uzanan örneklerden çok etkilenen ve Türk sanatı açısından önemini takdir eden hocamız, yaptığı incelemeler neticesinde birçok denemeler yapmış, bu dala ait arşivini kendi hazırladığı oyma örnekleri ile zenginleştirmiş ve bu sanata bir hayli katkıda bulunmuştur.
Kurucusu olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’ndaki görevi sırasında doktorluğunun yanı sıra haftada bir gün öğrencilerine tezyinatın diğer dallarıyla birlikte katı’ sanatının da bütün inceliklerini öğretmiştir. Süheyl Ünver, Türk San’at ve kültürünü araştırmaları sayesinde çok iyi tanımış, arşivlemiş, aynı zamanda bunları devamlı talebeleriyle paylaştığı için arkasından bir çok takipçi bırakmıştır. İyi yetiştirdiği talebeleri hala onun izinden gitmekte, onun ekollerine uyarak klasik çizgiden uzaklaşmadan Türk tezyinatında Rönesans’tan vazgeçmemektedirler. Zira Ünver Hoca’nın daima ifade etmek istediği; sanatta tekamül etmek için reformun şart olduğuydu. Cerrahpaşa’daki görevini emekli olmasına rağmen aynı kürsüde 1986 senesinde vefatına kadar sürdürmüştür. Kızı Gülbün Hanım da babasının vefatından sonra aynı mekanda bu görevi sürdürmeye devam etmektedir. Süheyl Ünver Nakışhanesi’nde katı’ sanatını öğrenip icra edenler Gülbün Mesara, Azade Akar, Dürdane Ünver, Meliha Altay, Dr. Nejat Yentürk ve Müjgan Başköylü’dür. Bu değerli sanatçılar yaptıkları yeni çalışmalarla bu sanata katkıda bulunmaktadırlar.
T.B.M.M Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurulan Geleneksel Sanatlar Eğitim Merkezi Katı’ Atölyesi’nde, eğitim görevlileri Dürdane Ünver ve Müjgan Başköylü, bu sanatın tarihi bilgilerini ve inceliklerini pratik uygulamalarla birlikte yürütmektedirler. Katı’ sanatı; 2006 senesinde Dürdane Ünver’in hazırladığı raporla Halk Eğitim Merkezi’ndeki mesleklerle ilgili kitapçığa resmi ders olarak konulmuştur. Milli Saraylar Dairesi bünyesindeki katı’ atölyesinin amacı; katı’yı dejenere edenlerin önüne geçmek ve çağa uygun yenilikleri eserlerine yansıtmaktır. Bu atölyede, kağıt oymacılığında gelecek vaad eden yeni bir nesil yetişiyor. Mezun olanlar katı’ sanatının hem tarihini hem de püf noktalarını öğrenerek yetişiyorlar. Süheyl Hoca’nın araştırmaları ve yönlendirici çalışmaları bu sanatla uğraşanlara mihmandarlık etmektedir. Katı’ sanatının daha sonraki nesillere aktarılmasında bu atölyenin de büyük bir payı olacaktır.
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Feb 22 2010 09:16 GMT cartoon1960
Carving paper

Turks in every branch of art works of exceptional skills and put them up to the present they reach is a known fact.
In English 'paper filigree', 'paper-cut', 'silhouette-cutting', in German 'silhoutten kunst', 'scherenschnitt'; in French 'L'art de la silhouette', 'decoupage'; Persian ' da 'EFSA'; in Arabic 'kaatı'; in Turkish is "solid" as "the art of engraving by the paper, decorative arts books in Turkey has an important place.
Lugattaki money 'cut' the solid, drawn on paper or leather article or tezyinî motif is carved with a chisel on a different floor, made with starch and water, 'custard', known as a special adhesive is the process of sticking with. Those who deal with this job 'efşanbür' or 'floor' is called. In ancient times, 'solid, Katia, kaatı, katığ' expressed as the most accurate spelling of the paper shape carving solid 'is.
Do the job when they use the old engraving of the paper 'sharpener' or 'nevregen' instead already 'kretuar' called new and small curved chisel tip is take advantage of nail scissors. Origami, trigami, marbled paper and colored aherli among the materials used to be voting.
Solids', bare floor votes in different colors as can be on top of paper can also vote by pasting. Thus at a time would be cut a few examples. Whether the extracted motif vote 'men carving', engraved muting the 'female carving' is called. Carvings, old skin in the cover, albums, murakkalarda, we can see the handwritten sheets and lines views and vases as well as drawer with some writing in the form of bouquets, our vision is possible.
Art historians two thousand years ago, paper and leather carving as folk art was born in China are suggested. Based on existing examples of this art in the Library of the Islamic world from Central Asia through the channel is müşahade came. XIV. century Islamic art of carving the skin seen in the skin vessels, XV. In the second half of the century carving Timurids and Akkoyunlus period as changes in the paper shows. Gallipoli with the historian Mustafa Ali, the famous calligrapher of the period, bindery and trimming information about artists and art his life, dated 1586 'Menakıb-ı Hünerveran' in his work, XV. century Herat'ta (Afghanistan) living and working under the auspices of the Timurid ruler Abdullah Hussein Baykara Kaatı'nın paper first and most important representative of the art of carving recounts. As a result, Abdullah's, paper sculpture (solid ') prepared as a clear indication that the Court is Baykara Hussein. Arts in the best way to express the strength of the fine carved writings, depictions of nature and animals is admirable. Some of this work T.S.M.H. 2153 no. 'Lu' album of Fatih (Sultan, Yakup Bey Album Akkoyunlu Turkmen) are kept between the pages. Mustafa Ali in the same work, other times' between master Sheikh Mohammed Dost, Seng-i Ali-i Bedahşi, calligrapher Mir Ali, the son of Mevlana Muhammed skills by including in Copper över. Written on 1606 by Ahmed Qazi in treating the living Meşhed'de artisans also called Mevlana calligrapher Mir Nadir Ali's writings provided the same perfection as ever without breaking vote recounts.
XIV. century as a continuation of the principality in the Anatolian Seljuk period covered in the book of rarely seen inside the carved decorations, this tradition is important in terms of seniority show. XV. the XVI century. In early centuries, so much development of book arts in the period, particularly Fatih Sultan Mehmed II prepared a special library binding for the Palace Nakışhanesi'nde appears to be reaching the peak of perfection katı'larda. XVI. from the first half-century Ottoman art of paper sculpture, and writings about the artist, albeit less information is available in a variety of works. Aşık Çelebi, lived with the poets of the period, artists' lives, work and social life that is described by the 'Meşairu'ş-Şuara' in his work, Fatih Sultan Mehmed in the end of the name started to be heard and Ibrahim Pasha, a queen-i azam during reputation who have gained Efşancı Mehmed is the greatest master of this period is mentioned. The most brilliant period in Ottoman art paper carving and Fatih Sultan Mehmed in times of Sultan Suleyman the Magnificent lived. During the Ottoman Empire at the peak of the tezyinî art because so much care, ruler of the art, artists, culture, and stems from the importance given to the book. Should present the majority of the works, as well as the information given Aşık Çelebi, palaces in and around the paper in the strict sense of the carving is considered an art revealed. Leading artists of this period between the Ottoman paper Benli Ali Çelebi with carvings of the famous poet of the era and 'Sa'i' poems with the pseudonym Ali Çelebi's son Abd Chalabi has written. Is also a distinguished artist Sa'i line. Names like Bin Gazanfer and Mevlana Mehmed November Arnavud intricacies of the carving technique works reflecting the important solid 'are the masters. This century solid 'samples containing some of the work TSMKEH 2851 no. 'Also registered' Hadis-i Erba (Forty Hadith), TSMKR 1963 no. 'Also registered' Aş'ar Mecmua-t ', TSMH 2177'deki 'Hat Album', Ist Univ. Blunt. F. 1426'da registered 'Shah Mahmud Nişapuri Album', TSMKH 845 no. 'Also registered' Guy and Çevgan 'Man Utd. Univ. Blunt. Qasida-i İdiyye'dir TY 9350'de registered.
Second half of XVI and XVII century. The most important solid first half of the century 'masters of the Mevlevi in Bursa Fahri is. Works as a last name Fahri-i Bursavi artisans II. Selim III. Murad, III. Mehmed and I. Ahmed had given during a very important and varied work. Currently, TSM Library, the Vienna National Library, Konya Mevlana Museum No.102 at an important branch of engraving works Fahri's paper that proves üstad.
XVII. century who visited our country buying their albums through western traveler to Europe will take this art form, there's also been adopted and silhouette (shadow) under the name recognition started. Currently, many parts of Europe and their own experiences of this kind of carvings are made of paper depicting simple floor. This album creates one of the most typical examples in London, the British Library is dated 1618 with Mundy album with this album is a contemporary, decorated with carvings similar in style to other books in the Bibliotheque Nationale in Paris Od26-Od26a'da registered Albümü'dür Clothing. XVII century, the most important representatives of this branch grows is one of the Naqsh Mehmed Edirne. In the current work is no date, a pen and writing the material and the floor or seats carved into the paper if we look at places all, it's XVIII. In the second half of the century may have lived to think. XVII. Another key in the second half-century artists who also is Gazneli Mahmud. Ist. Univ. Blunt. T. 5461 no. 'Album, also called registered Tuhfe-i Gaznevi, Ghaznavid Mahmud's multi-faceted, the paper also has made name engraving is one of the rare masters demonstrate before the eyes.
The art world are experiencing the major stylistic changes III. Ahmed and I. Mahmud during paper carving art, as in other branches of art under the influence of western pleasure remains. Transfer between the landscape paintings of tulips at work appeared as a new species. During this period, participating in the most interesting one is dated 1723 signed Cambazzade Osman TSMKH Paper sculpture garden is registered in 1924
XVIII. in the first half of the century who lived in Ayyubid TSMKCY Hasan Derviş 4631 no. 'Also registered solid' with the drawer in the strict sense of the pleasures of this period have reflected the work is one of important artists. Paper carving XVIII. century figures and carved flower vase-type writings have continued to maintain the vitality of work. This eye-catching compositions and chock-full of branches, lakin an unknown artist at work in Ankara, General Directorate of Foundations in the archives of the Divan-ı-ı Selim is Külliyat. Another work in the same period the British Library in London, Or 13763rd no. 'Also registered Antolojisi'dir Turkish poetry. Both books these two albums with the similarity of the flowers out of the hands of the same artists the impression that raises.
Solid art, XIX. 70 Mint century, Finance, Treasury-i Hassa belonging to oversee a very good book with examples of the labels can be monitored. Skin on skin as paper, carving the different compositions of this tag will attract our interest is so beautiful. This solid 'label not only the beauty of the period, the concept of beauty and style that expresses it also provides the present devolved. Unfortunately, other solid 'samples, as was done by this beauty, who also is not known.
And palaces, magnificent examples of the painters nakışhanelerinde market is very bright period spent carving the paper XVIII. Starting from the second half of the century tend to have regressed. XIX. century, from the economic, social and military began to decline because of reasons, can not be put in the middle of a serious work slowly because it has lost vitality.
XIX. and the second half of XX century. At the beginning of the century, with females more carved plates with text-picture-style hat has been limited, in Vahdet; Solomon, and Mehmet Rifat Osman Rifki in this period were artists who are trying to revive the solid. Some of these third-party signed works Hat Art Museum Foundation of Turkey, Antalya City Museum, Konya Mevlana Museum, the Turkish Islamic Art Museum, the Museum is located at Konya Koyunoğlu. XIX. century who lived in Izmir at the end of classical times by the Ottoman Jewish artisans' technique has been in the paper carvings constitute interesting examples of this branch. Yosef Abulafia, Hayyim Abulafia, David Algranati and the art of the Ottoman Hayyim Ye'uda Algranati the leading representatives of the Jewish community have become. They are kept at the Israel Museum still works.
XX. In the second quarter of this century, the forgotten art, since the 1920s Ord. Prof. A personal work of Dr. Süheyl Unver, domestic and international research in the library has been trying to re-unearthed. During student Medreset-ul Hattatin'de (1916-1923) teacher, has attracted the interest shown by the Honorary engraving, as in other branches of art gelenekli was very impressed by this art has also conducted surveys. During the course Mekteb-i Güzin participated in teaching in the 'art of the (paper carving) was added, along with their demand to revive the art of carving worked examples. In that period of teacher preparation Süheyl some of the examples of carving donated books are in the Süleymaniye Library. (47, 451, 561, 671, 406, 755, 329 no). Our teacher solid 'and the second encounter in Paris in the years 1927-1929 during the medical specialty of the reviewing of manuscripts Bibliotheque Nationale'de the song has been realized. XVII. century pasted into a miniature carvings on the album investigations had been broadcast in 1980 that 'Turkey Carving Fine Art of' book has been talking about this album. Daughter of the research also Gülbün Mesara more developed in this book, in 1991 and 1998 in the 'Turkey in the Fine Art Paper carving' under the name of the second and a third edition has realized.
Leiden University Library in 1968 in the Netherlands in 3000 by scanning the manuscripts here which detects katı'ları Unver Hoca, katı'ların some of these were donated to the Süleymaniye Library. Through the centuries to the present example, extending from the most affected and Turkish art, the importance of appreciating our coach, his investigations result many attempts were made, the branches of the library itself has prepared examples of carved enriched with art and a great deal has contributed.
Founder of the Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Medical History and Ethics at the task as well as during a doctor one day a week to students in conjunction with other branches of the trappings solid 'all the intricacies of the art or taught. Süheyl Unver, Turkey and culture San'at very well have recognized through research, archiving, has also shared with them the demand for continuous left behind many followers have. Well-grown his footsteps are still students, according to his school from Turkey away from the trappings of a classic line from the Renaissance do not give up. Because he wants to express Unver Hoca's always art to the evolution of reform was on the terms. Although the task in Cerrahpasa retired in the same chair until his death in 1986 has continued. After the death of his father's daughter Gülbün Hanim also in the same place to continue this mission continues. Süheyl Unver Nakışhanesi'nde solid 'learn the art and those who exercise Gülbün Mesara, Azade Akar, Dürdane Unver, Meliha Altay, Dr. Nejat Yentürk and Müjgan Başköylü'dür. These artists make valuable contributions to this art in their new studies are in.
National Palace of the Parliament within Department, Besiktas Adult Education Center was established in collaboration with Traditional Arts Education Center Solid 'Workshop at the training staff and Müjgan Başköylü Dürdane Unver, this art historical information and their practical applications with sophisticated conduct. Solid 'art, in 2006, prepared by the reporting Dürdane Unver Adult Education Center vocational courses as related to the book have been put into picture. Department within the National palace solid 'workshop The purpose of the solid to prevent the degenerate and age of those eligible to represent the innovations to work. In this workshop, paper promising a new generation of carving grows. Those participating graduates' art and history as well as by learning the tricks are grown. Research and studies of teacher Süheyl router hospitality are those engaged in this art. Solid 'the art of the later generations to transfer a large share of this workshop will be.

FT1